Polski Ośrodek ASSITEJ – Warszawa

Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ (Association Internationale du Théâtre Pour l’Enfance et la Jeunesse) jest jednym z ponad 70 narodowych ośrodków ASSITEJ na świecie, zajmujących się twórczością teatralną dla młodych widzów, zrzeszonych poprzez władze światowe (ASSITEJ International – www.assitej-international.org ). Siedziba Generalnego Sekretariatu ASSITEJ International mieści się w Zagrzebiu (Chorwacja).

Polski Ośrodek ASSITEJ został zarejestrowany w marcu 1981 roku. Obecnie pracami Zarządu Stowarzyszenia kierują: Halina Machulska (prezes od 1984 r.) i prof. Maciej Wojtyszko (wiceprezes). Członkami PO ASSITEJ są głównie twórcy teatru dla dzieci, aktorzy, pedagodzy teatralni oraz teatry – jako członkowie wspierający.

PO ASSITEJ propaguje polski teatr dla dzieci i młodzieży w świecie. Jest organizatorem międzynarodowej wymiany teatrów dla dzieci i młodzieży, ośrodkiem opiniotwórczym dla wielu partnerów z zagranicy i źródłem informacji o polskim teatrze dla dzieci i młodzieży.

Głównymi obszarami działań PO ASSITEJ są: Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich, Ognisko Teatralne „U Machulskich”, letnie obozy teatralno-dramaturgiczne, Konkurs „Szukamy Polskiego Szekspira”, konkurs „Młodzi Tłumacze” oraz kursy dramy.

Polski Ośrodek ASSITEJ jest organizatorem 18. Światowego Kongresu ASSITEJ w Warszawie w maju 2014 roku, któremu towarzyszyć będzie Specjalna Edycja Festiwalu KORCZAK. Więcej informacji: www.korczak-festival.pl


Logo ASSITEJ

Międzynarodowe Stowarzyszenie ASSITEJ

Działalność ASSITEJ (Association Internationale du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse – Międzynarodowe Stowarzyszenie Teatrów dla Dzieci i Młodzieży) skupia się wokół 76 ośrodków krajowych na 6 kontynentach.

Misja ASSITEJ:
ASSITEJ  zrzesza teatry, organizacje i jednostki z całego świata, które pracują na rzecz rozwoju teatru dla dzieci i młodzieży.
Działania ASSITEJ-u mają charakter artystyczny, kulturalny, polityczny oraz edukacyjny i prowadzone są bez względu narodowość, przekonania polityczne, przynależność kulturową, etniczną czy wyznanie jego członków.
ASSITEJ wspiera wymianę wiedzy i umiejętności pomiędzy krajami, tak aby sprzyjać pogłębieniu współpracy i pomóc we wzajemnym porozumieniu pomiędzy osobami zaangażowanymi w tworzenie teatru dla najmłodszych.

Cele ASSITEJ:
- praca na rzecz prawa dzieci i młodzieży do doświadczania sztuki tworzonej z myślą o nich,
- praca mająca na celu uznanie wagi i znaczenia teatru dla dzieci i młodzieży,
- praca na rzecz poprawy warunków tworzenia teatru dla dzieci i młodzieży na całym świecie,
- poszerzanie wiedzy na temat teatru dla dzieci i młodzieży na całym świecie, a tym samym zwrócenie uwagi władz krajowych i międzynarodowych na to, jak istotne jest poważne traktowanie dzieci i młodzieży oraz sztuki tworzonej z myślą o nich,
- umożliwienie osobom tworzącym teatr dla dzieci i młodzieży uczenie się od kolegów z całego świata i z innych kultur, a w ten sposób ubogacanie teatru dla dzieci i młodzieży w poszczególnych krajach,
- pomoc w tworzeniu ośrodków i sieci ASSITEJ, działających zgodnie z misją, statutem i polityką stowarzyszenia,
- pomoc w tworzeniu sieci artystów, którzy mogliby podejmować debatę na temat różnych aspektów pracy z dziećmi i młodzieżą, a w ten sposób doskonalić swoje umiejętności.

Sposoby działania ASSITEJ:
- organizacja, promocja i wsparcie programów, kongresów, konferencji, festiwali, wizyt studyjnych, wystaw i innych działań o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym,
- działanie na rzecz wymiany doświadczeń pomiędzy artystami z różnych krajów,
- zachęcanie do wymiany obejmującej teksty sceniczne i innego rodzaju literaturę dotyczącą teatru dla dzieci i młodzieży,
- gromadzenie materiałów i dokumentacji na temat teatrów dla dzieci i młodzieży,
- promocja medialna teatru dla dzieci i młodzieży,
- pośredniczenie w przekazywaniu wniosków kierowanych przez ośrodki i sieci ASSITEJ właściwym organom krajowym i międzynarodowym.

 
Copyright 2013 (C) Korczak. Realizacja: MATEO